Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 april 2019

Wethouder terug naar de tekentafel, plannen voor sociale basis niet goed genoeg

Afgelopen donderdag hebben we de kaderstelling sociale basis besproken in de raad. D66 was zeer kritisch op de gepresenteerde plannen van de wethouder om 16 miljoen euro aan welzijnssubsidies te verdelen voor de komende 4 jaar.
De raad kijkt mee op deze plannen vanuit onze controlerende rol en vanuit ons budgetrechtMaar dan moeten we dit wel goed kunnen doen. De afgelopen periode was deze raad helaas niet in control. En een herhaling van de afgelopen 4 jaar wil D66 niet.
De Rekenkamercommissie (RKC) heeft met hun rapport Leren waarderen stevige conclusies moeten trekken over de vorige periode en een drietal aanbevelingen gedaan.
Aanbevelingen die tot stand zijn gekomen in samenwerking met het college. Wij hebben ons dan ook zeer verbaasd over de reactie die het college heeft gegeven op het RKC onderzoek in hun brief van afgelopen maandag. Wat betreft het college was de RKC opeens niet duidelijk en consequent in de aanbevelingen. Opmerkelijk!
Enfin, die aanbevelingen zijn afgelopen december wel door de hele raad overgenomen. En stelt diezelfde RKC nu vast dat de drie aanbevelingen onvoldoende zijn uitgewerkt in de kaderstelling van de sociale basis en de uitvraag voor de subsidies. De RKC concludeert helaas dat op basis van de voorliggende plannen de raad ook de komende 4 jaar niet goed zal kunnen beoordelen of 16 miljoen euro aan subsidies effectief is ingezet.

Evalueerbaarheid
D66 wil al jaren een heldere subsidiesystematiek die evalueerbaar is. Voor een goede evalueerbaarheid van subsidietrajecten zijn met name een zorgvuldige uitvraag en een complete aanvraag door subsidiepartners van groot belang. We missen echter een aantal cruciale zaken in de voorliggende uitvraag aan onze partners, waardoor wij problemen voorzien in de aanvragen van onze partners, de monitoring daarvan en de uiteindelijke evalueerbaarheid van het hele traject.

D66 mist een doorvertaling van strategische doelen uit de programmabegroting naar (meetbare) operationele doelen in de uitvraag. Ook zijn er nu nog geen indicatoren en beoogde effecten bij deze doelen opgenomen. Nou snappen we allemaal dat er grenzen zijn aan de concreetheid in het sociaal domein. Maar er zit nog veel licht tussen wat wij vragen, de RKC vraagt, en wat er is opgeleverd in dit stuk.
D66 heeft alle vertrouwen in de professionaliteit van onze partners en dat zij goed weten wat er in de stad leeft. Dat neemt alleen niet weg dat de gemeente c.q. de raad heldere kaders dient mee te geven aan onze partners. Onze partners moeten weten wat wij van hen vragen, wat wij van hen verwachten en welke maatschappelijke effecten wij gezamenlijk beogen te bereiken in Haarlem en hoe zij hun activiteiten moeten monitoren en evalueren. Dat wordt nu allemaal niet goed geregeld in de plannen. Tot onze verbazing mogen partijen wel zelf bepalen wat ‘cruciaal’ is om te monitoren! D66 vindt dat zeer ongewenst. Want op basis daarvan wordt de raad geïnformeerd de komende 4 jaar en proberen we zicht te krijgen en te houden op de inzet en effectiviteit van die miljoenen.
Dit plan heeft nog teveel onduidelijkheden in zich, roept nog teveel vragen op bij D66, evenals andere fracties in deze raad en ook bij de welzijnsorganisaties zelf. Het plan is simpelweg nog niet af.

Motie D66 Haarlem
D66 heeft dan ook een motie ingediend. Samen met de VVD, Hart voor Haarlem, Actiepartij, Trots Haarlem en het CDA. Kom met één, kaderstellend, document terug bij de raad voor ons akkoord op het hele proces was onze oproep. En stel de uitvraag sociale basis uit met een jaar.

D66 deelt de zorgen van de wethouder voor die kleine partijen die nu zouden gaan deelnemen aan thematafels voor een meerjarige subsidie. D66 heeft gevraagd om de nodige maatregelen te treffen voor deze partijen in een zogenaamd ‘tussenjaar’. Maar ons doel is en blijft dat kaderstellende documentWij roepen het college op om het nu echt een keer goed te regelen aan de voorkant. Dat is uiteindelijk goed voor alle organisaties, groot en klein, voor de positie van de raad en niet in de laatste plaats voor alle Haarlemmers die deze hulp en inzet nodig hebben.
Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met onze motie – enkel PvdA, GroenLinks en Jouw Haarlem niet – en de huidige plannen van het college teruggestuurd. D66 ziet uit naar een beter uitgewerkt plan voor de komende jaren, dat ook recht doet aan de aanbevelingen van de RKC. Wordt vervolgd!