Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 augustus 2020

Bestuur D66 Haarlem zoekt nieuwe penningmeester

Vacature penningmeester D66 Haarlem
D66 Haarlem is op zoek naar een nieuwe penningmeester (m/v). D66 Haarlem is een actieve afdeling met 390 leden.
Het huidige bestuur bestaat uit zes leden. Elk van hen is verantwoordelijk voor een deel van het werk van het bestuur. Het bestuurslid wordt door de algemene ledenvergadering voor drie jaar in functie gekozen. Het bestuur vergadert 1x in de maand.

Profiel penningmeester
De penningmeester beschikt over doorzettingsvermogen en onafhankelijkheid in zijn handelen. Hij/zij is bovenal een integer bestuurder.
In het bestuur draagt de penningmeester de verantwoordelijkheid voor de inhoud en het aanbieden van het financieel jaarverslag, de begroting, de afdrachtregelingen en overige financiële voorstellen. Hij/zij is financieel verantwoordelijk voor de afdeling en alle daarmee
samenhangende contracten en contacten. De penningmeester bepaalt samen met de medebestuursleden het financiële beleid en is verantwoordelijk voor het financiële beheer.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de functiespecifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden de penningmeester:

 • Vertegenwoordigt de afdeling en D66 en stuurt op een verantwoord, sober en
  doeltreffend uitgaven- en inkomstenpatroon;
 •  Kan financiële besluiten onderbouwen en aan de AAV uitleggen;
 •  Vertaalt politieke onzekerheden (als nieuwe verkiezingen) in nieuwe financiële
  reserveringen/voorzieningen;
 •  Is bekend met de (wettelijke) regelingen ten opzichte van geoormerkte gelden en let
  op de juiste besteding hiervan;
 •  Is kritisch ten opzichte van uitgaven en zorgt ervoor dat mede bestuursleden dat ook
  zijn;
 •  Is in staat het beleidsplan van het bestuur om te zetten in financiële consequenties;
 •  Stelt een financieel jaarverslag op;
 •  Is verantwoordelijk voor een juiste dekking van de uitgaven (financieel management)
  bijvoorbeeld d.m.v. een kascontrolecommissie;
 •  Is verantwoordelijk voor een gedegen financiële onderbouwing van het beleidsplan;
 •  Maakt een inzichtelijke begroting die gedekt wordt door een activiteiten-/beleidsplan;
 •  Stuurt de goedgekeurde jaarrekening op naar het Landelijk Bureau;
 •  Beheert de geldmiddelen en bankpassen en verricht betalingen aan rechthebbenden;
 •  Stelt een afdrachtregeling op voor politiek vertegenwoordigers en voert deze na
  vaststelling in de AAV uit;
 •  Enthousiasmeert vrijwilligers en kan ze effectief aansturen.
  Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 •  Besluitvaardig: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of
  zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 •  Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen.
  Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van
  praktijkervaringen leren.
 •  Netwerkgericht: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten
  dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst
  van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 •  Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden,
  wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 •  Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien
  van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen
 •  Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt
  doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als
  (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 •  Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en
  beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
  Procedure

Heb je interesse in deze vacature of heb je nog vragen? Mail dan naar secretaris Ron de Graaf, secretarisD66Haarlem@gmail.com . Tot 15 september 2020 17:00 uur is het mogelijk je aan te melden door het inleveren van het kandidaatstellingsformulier.

Om in aanmerking te komen voor deze vacature moet je op het moment van aanmelding tenminste een half jaar lid zijn van D66 en uiterlijk 15 september aan zijn/haar contributieverplichting hebben voldaan. Tijdens de AAV van woensdag 16 september 2020 presenteren de kandidaten zich aan de leden, waarna de leden via een stemming bepalen welke kandidaat tot het bestuur toetreedt.