Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 november 2020

D66 stelt vragen over pilot met wapenstok voor boa’s in Zandvoort

De Haarlemse gemeenteraad heeft zich vorige maand uitgesproken tegen de bewapening van buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s). Tijdens de behandeling van deze pilot zei burgemeester Jos Wienen toe de aanvraag voor Haarlem in te trekken. Op 16 november 2020 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt welke tien gemeenten meedoen aan de pilot korte wapenstok. Zandvoort is wel aangewezen als pilotgemeente.

Haarlem heeft een ambtelijke fusie met de gemeente Zandvoort. Alle werknemers van de gemeente Zandvoort zijn daarmee ook in dienst van de gemeente Haarlem. Dat dus geldt ook voor bao’s. Tenzij boa’s uitsluitend en exclusief voor de gemeente Zandvoort (of Haarlem) werken kan de pilot met een korte wapenstok in de weg zitten. 

Raadslid Thessa van der Windt heeft opheldering gevraagd aan het college, de onderstaande vragen liggen nu bij de burgemeester;

  1. Klopt het dat vanaf de ambtelijke fusie alle werknemers/ambtenaren van de gemeente Zandvoort, met uitzondering van de griffiemedewerkers en de gemeentesecretaris van Zandvoort, in dienst zijn getreden van de gemeente Haarlem? Zo nee, zijn de buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente Zandvoort en de personen belast met de aansturing van de buitengewone opsporingsambtenaren (meldkamer) wel in dienst getreden van de gemeente Haarlem?
  2. Zijn er buitengewone opsporingsambtenaren die uitsluitend en exclusief voor de gemeente Zandvoort werken? En wordt er wanneer sprake is van ziekte of absentie uitsluitend buitengewone opsporingsambtenaren die uitsluitend en exclusief voor de gemeente Zandvoort werken, ingezet om het rooster te vullen?
  3. Bent u het met D66 eens dat de gemeente Haarlem als wettelijke en feitelijke werkgever van de werknemers/ambtenaren in dienst van de gemeente Haarlem verantwoordelijk is voor de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en veiligheid van de werknemers/ambtenaren in dienst van de gemeente Haarlem? 
  4. Zo nee, op welk punt heeft de gemeente Haarlem die verantwoordelijkheid niet? Wat betekent dit voor de werkgeversaansprakelijkheid van de gemeente Haarlem wanneer ambtenaren/werknemers als gevolg hiervan schade lijden? Wat betekent het voor de gemeente Haarlem wanneer een van de ambtenaren/werknemers als gevolg van de instructiebevoegdheid van derden langdurig ziek is? Is de gemeente Haarlem in dat geval risicodragend of de instructiegever?
  5. Bent u het met D66 eens dat de gemeente Zandvoort buiten de gemaakte afspraken om – tegen aanvullende betaling – om extra inzet van ambtenaren/werknemers van de gemeente Haarlem kan vragen voor zover die extra inzet de verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlem voor de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en veiligheid van de werknemers/ambtenaren niet aantast?
  6. Bent u het met D66 eens dat de gemeente Haarlem de vraag om extra inzet kan weigeren wanneer dit niet past in het beleid van de gemeente Haarlem met betrekking tot de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en veiligheid van de ambtenaren/werknemers?
  7. Bent u het met D66 eens dat derde partijen niet zelfstandig het recht hebben om de ambtenaren/werknemers van de gemeente Haarlem aan pilots bloot te stellen?
  8. Bent u het met D66 eens dat de gemeente Haarlem (i) gezien de gevoelens in de gemeenteraad ten aanzien van de pilot en (ii) de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlem als werkgever van alle ambtenaren/werknemers in dienst van de gemeente Haarlem niet kan meewerken aan een eventueel verzoek van de gemeente Zandvoort om (een deel van de) buitengewone opsporingsambtenaren in dienst van de gemeente Haarlem met het oog op een pilot op het grondgebied van de gemeente Zandvoort in het kader van een pilot te bewapenen met een korte wapenstok?