Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 december 2020

Politieke top 15 van 2020

Het is weer de tijd van het jaar voor de terugblikken en de lijstjes. Hier de top 15 van de uw Haarlemse D66 fractie en wethouder. Het is bijna een dooddoener als ik schrijf dat 2020 een bijzonder jaar was. We hebben toch met alle beperkingen de Haarlemse politiek door kunnen laten gaan; de raad heeft besluiten kunnen nemen en daarmee ook het ambtenaren apparaat aan de gang kunnen houden. Digitale vergaderingen zijn in de politiek niet voor iedereen even gewoon en het democratische proces komt niet helemaal tot zijn recht. Toch is in het Haarlem niet stil gevallen en gewoon doorgegaan. 

Ik wil vooral dank en respect uitspreken naar onze fractie en wethouder, die het ook dit jaar weer gedaan hebben: Bas, Jur, Meryem, Misja en Thessa, die inmiddels helemaal ingeburgerd is. Natuurlijk in de ondersteuning Anita, die altijd voor ons klaar staat. En Joris als schaduwraadslid, lid van het campagneteam en communicatiemedewerker, grote dank! Tenslotte An-Jes, die een uitstekend eerste jaar achter de rug heeft als politiek secretaris. 

Hierbij de top 15 rijp en groen door elkaar: 

#1. Demonstranten bij abortuskliniek

In de laatste raadsvergadering van dit jaar heeft de raad een motie om bij de Haarlemse ingang van de abortuskliniek een bufferzone voor demonstranten in te stellen aangenomen. “Wat D66 betreft is het betogingsrecht geen vrijbrief om vrouwen te intimideren en te belagen bij een abortuskliniek”, zei D66-raadslid Meryem Çimen. “Daar moeten we ook gezamenlijk de grens trekken in Haarlem.” De motie werd bijna unaniem aangenomen, alleen de ChristenUnie stemde tegen. 

#2. Convenant kwaliteit taal en inburgering

D66 heeft in november 2019 een motie ingediend om een kwaliteitskeurmerk voor taal- en inburgeringstrajecten in te voeren. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. Het college heeft er voor gekozen net als Amsterdam te werken met een Convenant kwaliteit taal en inburgering en gaat dit jaar de samenwerking aan met zes Haarlemse taalscholen. Daar is D66 heel blij mee, want dit is goed voor onze Haarlemse inburgeraars. Met het Convenant willen we grip krijgen op de private markt van taal- en inburgeringstrajecten die Haarlem rijk is en ook in het nieuwe systeem blijft bestaan. Met het Convenant committeren de taalscholen zich aan onze kwaliteitseisen. Het Convenant helpt ons zicht te krijgen op de kwaliteit van het huidige aanbod. Het helpt gericht advies te geven bij het maken van een keuze voor een taalschool.

#3. Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022

D66 heeft aan de start van deze coalitie hard gestreden voor onderwijshuisvesting. We hebben 27 miljoen bij elkaar gekregen voor het onderwijs. We hebben dit jaar het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 vastgesteld met een gedegen en realistische financiële onderbouwing, waarbij ook rekening wordt gehouden met de groeicapaciteit. Uiteraard zien wij ook dat we minder kunnen doen met het geld dat beschikbaar is voor onderwijshuisvesting. Ook in coronatijd en in financieel onzekere tijden blijven we volop investeren in onderwijs en is het zaak om de schouders eronder te zetten en de onderwijsplannen uit te voeren.

#4. Regionale visie en geïntegreerde aanpak jeugdzorg

Bij de Kadernota heeft D66 het college per motie gevraagd om samen met de gemeenten in de regio, vanuit een gezamenlijke visie en opgave, te komen met een geïntegreerde aanpak voor de jeugdzorg. En in deze aanpak nadrukkelijk in te gaan op preventie, een eenduidige in- door- en uitstroom van kinderen en jongeren binnen de jeugdhulp en inzicht te bieden in de effecten van de verleende hulp.

#5. Investering in de bibliotheek

De gemeente Haarlem gaat 6,5 miljoen investeren in de bibliotheken. Het gaat niet alleen om de vestiging in het centrum, maar ook die in Haarlem-Noord, -Oost en de Schalkwijkse bibliotheek. Wij hadden de investering in de bibliotheek dikgedrukt in het verkiezingsprogramma staan. We willen een sterke bibliotheek voor de stad. Bovendien zien we dat de bibliotheeklocaties steeds belangrijker wordt voor onze scholieren en studenten.

#6. Grip op groei in nieuw hotelbeleid en afspraak met Airbnb

Het nieuwe Haarlems Hotelbeleid is dit jaar van kracht. Geen enkele woning in Haarlem zal plaatsmaken voor een hotel. Ook wordt er een ‘hotelaanvraagpauze’ in het leven geroepen. Met de nieuwe uitgangspunten moet Haarlem grip op groei krijgen. Daarnaast gaat de toeristenbelasting gelden voor Airbnb-verhuur in Haarlem.

Wij zijn hier blij mee! Niet per se vanwege de gewonnen euro’s, maar wel om de regels rond particuliere verhuur te handhaven. In Haarlem geldt dat woonhuizen voor maximaal 30 dagen per jaar verhuurd mogen worden via Airbnb. Dat valt nu veel gemakkelijker te controleren. 

#7. Behoud Westelijk tuinbouwgebied

De ontwikkelvisie bij de Zijlweg is één van de laatste die de raad heeft besproken deze periode. D66 Haarlem heeft geluisterd naar bewoners en insprekers en op ons verzoek wordt het Westelijk Tuinbouwgebied buiten schot gehouden in de ontwikkelplannen.  Ook de motie van o.a. D66 “Oost, West, Tuin Best” is door de raad aangenomen. Hiermee komt er ook een plan voor de ecologie in deze Oost-West verbinding in de stad.

#8. 30 km/u: Haarlem is een stad van mensen

Met het initiatiefvoorstel (één van de meest ingrijpende middelen van de gemeenteraad) van raadslid Bas van Leeuwen heeft D66 er voor gezorgd dat in Haarlem 30 km/u nu de standaard snelheid is voor auto’s. Het initiatiefvoorstel is bijna unaniem aangenomen en zorgt voor een grotere verkeersveiligheid, geeft ruimte aan fietsers, voetgangers en verblijf en een betere stroming. Voor bepaalde wegen kan er een uitzondering gemaakt worden, maar als standaard geldt: in Haarlem rijden we 30.

#9. Betere inrichting & ruimte voor de fiets 

Ook in 2020 zijn verschillende delen van de gemeente weer een stukje beter gemaakt. Hierbij gaat het vaak nog om de eerste planvorming, maar uiteindelijk zal het ook fysiek veranderen. Zo wordt de Rollandslaan in het Ramplaankwartier ingericht als een veilige 30 km straat, wordt het Houtplein beter ingericht op een wijze die past bij het plein als OV knooppunt en het  langzame verkeer en komt er eindelijk een oplossing voor het parkeerprobleem in Spaarndam. Ook is het budget gereserveerd om de openbare ruimte in Meerwijk in overleg met de bewoners opnieuw in te richten. Tenslotte heeft D66 samen met Groenlinks met een motie het initiatief genomen om het vergroenen en verbeteren van de Gedempte Oostersingelgracht terug op de kaart te krijgen. Bij de herinrichting van het Houtplein is op initiatief van D66 ruimte gereserveerd voor een inpandige fietsenstalling. Deze fietsenstalling is nodig voor alle Haarlemmers die hier overstappen op het OV. Tenslotte is in de begroting  het budget gereserveerd voor het verbeteren van de fietspaden aan de Rijksstraatweg.

#10. Burgerberaadverordening

D66 is sinds de oprichting vurig pleiter voor meer betrokkenheid van bewoners bij belangrijke besluitvorming. De afgelopen jaren is gebleken dat een burgerberaad een mooie manier is om bewoners een oplossing te laten vinden voor een groot maatschappelijk probleem. Een Iers burgerberaad kwam met een oplossing voor de al jaren lopende abortus-strijd. Een Frans burgerberaad loste het Franse klimaatprobleem op. Ook op lokaal niveau kunnen burgerberaden een rol spelen. Thessa van der Windt schreef een concept-burgerberaadverordening en diende die samen met de Actiepartij en GroenLinks in als initiatiefvoorstel.

#11. Eerlijke verdeling kosten samenwerking Zandvoort

Zandvoort en Haarlem zijn sinds 1 januari 2018 een ambtelijke fusie aangegaan. Uit onderzoek van D66 en Hart voor Haarlem bleek dat de kosten van het ambtenarenapparaat voor de Haarlemse bewoners hoger zijn dan voor die van Zandvoort. Mede op verzoek van D66 is wethouder Jur Botter bezig om ervoor te zorgen dat de kosten eerlijk worden verdeeld.

#12. Coronafonds en gemeenteraad aan zet bij lokale Coronamaatregelen

Haarlem heeft een tijdelijk Corona-fonds ingesteld om de Haarlemse ondernemers en cultuur te ondersteunen. Dankzij een goed gevulde algemene reserve kunnen we de extra kosten door de Corona-crisis dekken, zonder slapeloze nachten te hebben. Daarvoor zijn de reserves echt bedoeld; voor dit soort tijden. Ook probeert Haarlem door soepel om te gaan met richtlijnen ondernemers tegemoet te komen zoals met een verruiming van het terassenbeleid en verkoop van kerstbomen. 

Tot grote frustratie bleek de gemeenteraad er bij veel corona-maatregelen niet toe te doen. D66 herschreef een motietekst zo dat de gemeenteraad wel zeggenschap heeft over lokale corona-maatregelen. De gemeenteraad nam de motie unaniem aan. De motietekst werd uiteindelijk een voorbeeld voor alle gemeenteraden in Nederland.

#13. Pilot korte wapenstok

Vroeger was er een verschil tussen de rijkspolitie en de gemeentepolitie. Met het samengaan tot landelijke politie verdween dit onderscheid… om via de achterdeur terug te komen. Gemeentes benoemden buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) die in eerste instantie belast werden met bestuursrechtelijke handhaving, waarvoor zij geen wapens nodig hadden. Doordat de landelijke politie verder bezuinigde, bouwden veel gemeentes, waaronder Haarlem, hun boa-apparaat uit. De boa’s kregen vaker ook de taak om strafrechtelijk te handhaven, terwijl zij wettelijk niet beschikte over de bij die taken behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dat wringt. D66 wil dat deze discussie op een landelijk niveau wordt gevoerd, zodat duidelijk is wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van politie-agenten zijn en wat die van boa’s. Tot die tijd experimenteren wij niet met onze boa’s. We stemden dus tegen deelname aan het experiment korte wapenstok.

#14. Nieuwe democratie: Wijkbegroting Schalkwijk Aan Zet

Op 18 december zijn de winnaars van Schalkwijk aan Zet bekendgemaakt. Schalkwijkers verdeelden een budget van € 70.000 over 53 plannen voor hun wijk. Van de 94 ingediende plannen om Schalkwijk veiliger, gezelliger, mooier of duurzamer te maken, worden 11 plannen in 2021 uitgevoerd. De aanpak was zeer succesvol gezien de vele positieve reacties. Burgemeester Jos Wienen kondigde aan volgend jaar weer met zo’n initiatief te starten.

#15. Nieuwe dienstverleningsvisie

De nieuwe dienstverleningsvisie van wethouder Botter is unaniem aangenomen. Het op orde hebben van de eigen dienstverlening is een noodzakelijk voorwaarde om verder te kunnen gaan met Nieuwe Democratie. Daarvoor is deze visie nodig, als kompas voor de ambtelijke organisatie. De gemeente werkt in dienst van de inwoners en ondernemers in zowel Haarlem als Zandvoort. Waarbij de organisatie geen anoniem overheidsinstituut is, maar een organisatie die oog heeft voor de menselijke maat. 

Ik wil namens de fractie van D66 Haarlem en wethouder Jur Botter de hele stad een fijne kerst en een gezond 2021 wensen.

– Fractievoorzitter Dilia Leitner