Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 mei 2021

Meer aandacht voor voor participatie bij Regionale Energie Strategie

In de raadscommissie beheer van 20 mei 2021 spraken we met elkaar over de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid. De Regionale Energiestrategie, of kortweg RES, is een document waarin op regionaal niveau beschreven wordt hoe en waar duurzame elektriciteit (zon en wind) opgewekt kan worden, en hoe de warmtetransitie  – duurzame alternatieven voor aardgas – mogelijk gemaakt kan worden. De RES legt de basis voor zoeklocaties voor energieprojecten. Er vindt apart besluitvorming over plaats.

Een complex maar belangrijk verhaal

“Een complex verhaal, maar wel een belangrijk verhaal,” begon raadslid Bas van Leeuwen tijdens het commissiedebat, “We moeten nu wel echt aan de bak.”
We hebben een gezamenlijke opgave  om op nieuwe wijze energie op te wekken. Dat kan soms op gespannen voet  staan met die ideeën van bewoners en gebruikers van een plek. We kunnen de ruimte in Haarlem maar één keer gebruiken. De gemeente verduurzaamt zelf ook de komende jaren haar eigen panden. Ook in de openbare ruimte wordt naar slimme oplossingen gezocht om energie op te wekken, zoals op parkeerterreinen en in gebieden rondom de stad.

Communicatie en participatie

Als D66 Haarlem hebben we aandacht gevraagd voor de communicatie en participatie. Ook hebben we aandacht gevraagd voor communicatie met en participatie in de projecten door jongere Haarlemmers. We hebben aangegeven een motie te overwegen op dit punt. D66 Haarlem vindt het belangrijk dat we jonge Haarlemmers horen over de energiestrategie. Het gaat immers over de energieopwekking van de toekomst.

Een toegankelijke Molenplas

Daarnaast hebben we ook aangegeven dat de Molenplas wat ons betreft beschikbaar en toegankelijk moet blijven voor de waterscouting groepen die elke zaterdag met jongeren van de plas gebruik maken. We overwegen op dit punt ook een motie. Ten slotte hebben we aandacht gevraagd voor de windmolens bij Schoteroog. Het is wat ons betreft zonde dat deze bestaande molens niet draaien. Bij de inpassing van de geplande grotere windmolens op deze plek moet goed gekeken  worden hoe die zover mogelijk van de bewoning geplaatst kunnen worden. Hierbij is ook de hulp van het Rijk nodig. Zo speelt de bouwhoogtebeperkingen rondom Schiphol een rol; het zogenaamde luchtvaart indelingsbesluit.