Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie onderwijs (AAV 18 september)

Het congres van D66, bijeen te Breda op 9 november 2019,

constaterende dat;
– D66 door het electoraat gezien wordt als de partij die staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
– het lerarentekort nog steeds toeneemt
– te lage salaris en een te hoge werkdruk niet bijdraagt aan imago verbetering van leraren
– een overload aan onderwijsvernieuwingen kennisoverdracht onmogelijk maakt
– randstadgelden ook na ruim 12 jaar het gewenste effect niet hebben bereikt
– lumpsum financiering de prikkel wegneemt om de beste leraar voor de klas te zetten

overwegende dat;
D66 naast klimaatdoelen ook onderwijsdoelen in haar verkiezingsprogramma opneemt ten einde
zetel maximalisatie te bewerkstelligen,
verzoekt de Tweede Kamerfractie,
in aanvulling op de maatregelen die reeds aangekondigd zijn, met onmiddellijke ingang die zodanig aan te passen, dat de personeelskosten uit het lumpsum gehaald wordt, elk onderwijsvernieuwing pas na raadpleging en goedkeuring van de professionals plaatsvindt, de mate van autonomie en zeggenschap van de professionals ook een onderwijsinspectie toetsingskader wordt, waardoor werkdruk vermindering plaatsvindt, het leraar imago om hoog gaat, daardoor de tekorten
terug lopen en D66 haar onderwijs glans terugkrijgt,

en gaat over tot de orde van de dag.”

Gepubliceerd op 12-09-2019 - Laatst gewijzigd op 12-09-2019